بخير بي جاوه رواني توم

به خيربى ئه ى ئه ندامى خوشه ويستى ساتيكى خوش به بيته سه ر له م سايته بة جكوله
بابيكةوة لةم زينةدا تروسكةى هيوابين بو يةك بزين بويةك بمرين هةلكرى ئالاى وةفابين ئةوسا زيان بةهشتيكة من و تو تيايدا ساوابين لةئاميزى يةكتريدا تا دنيا مابيت بير نابين
سلاويكى تايبت بو ئه ندامانى خوشه ويست

  » کارةکانت بسپیرة خودا

  شاطر
  avatar
  جاوه روانى توم
  به ريوبه رى سايتى جاوه روانى توم له كه ل خاونى سايتى جاوه روانى توم
  به ريوبه رى سايتى جاوه روانى توم  له كه ل خاونى سايتى جاوه روانى توم

  عدد المساهمات : 157
  تاريخ التسجيل : 30/05/2011
  العمر : 26

  » کارةکانت بسپیرة خودا

  مُساهمة  جاوه روانى توم في الأربعاء يونيو 08, 2011 5:41 am

  ئةو کةسة چی بةدةستة کة بیو چةوانی خؤی بة دةستی خودایة، دلی لة ژیر دوو پةنجةی خودایة چؤنی بویت وا ئالو گؤری بیدةکان، ژیان و مردنی بة دةست خودایة، باشی و خراپی بة دةست خوایة، جوولة و وةستان و کارو گفتاری بة ویست و فرمانی خوایة، هةر جوولةیةک دةکات بة فرمانی ئةوة، هةر کاریک دةکات بة ویستی ئةوة،
  کة ئةمانة هةمووی بة ویستی خوایة سوپاسی دةویت، چونکة ئةگةر خوای گةورة ئةو کارانةی بسپیریتة خودی مرؤفةکة، مرؤفةکة بئ هیزة و ناتوانیت رای پةرینیت، ئةوکات تووشی هةلة و سةرگةردانی دةبیت، ئةگةر ئةو کارانة بسپیریتة


  کةسیک تریش جگة لة خودی مرؤفةکة، دةکات سپاردوویةتیة کةسیکی بئ هیز کة نةسوود و نةزةرةر و نة ژیان و نة مردن و نة زندووکردنةوةی لة دةستة، ئةگةر خوای گةورةش فةرامؤسی بکردایة، ئةکاتة دووژمن بةسةریدا زال دةبیت و دةیکات بة دیلی خؤی،
  جا بؤیة ئةو بة ئةندازةی چاو تروکانیکیش مرؤف بة بئ خوای گةورة حالی پةریشانة، بةلکو لةگةل هةموو هةناسةیةکدا پیویستی بة خودایة بة ئةندازةی گةردیلةیةکیش بئ خوا سةرگةردانة، لة کاتیکدا کة بةردةوام ئاتاجی خودایة کةچی لةگةل ئةوةشدا پشتی تئ دةکات و روو لئ وةردةگیریت و بة گوناح و تاوان خودا لة خؤی توورة دةکات، لة کاتیکدا لة هةموو روویةکةوة ئاتاجی ئةوة،

   الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 10, 2018 7:22 pm